วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554


ด้านการวิจัย
            วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่กลุ่มเป้าหมาย เป็นอาจารย์จากสาขาต่างๆ คือ สาขาสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม และเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 30 คน สำหรับการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ
                ครั้งที่ 1 การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่
                ครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนการเขียนบทความ
                ครั้งที่ 3 การนำเสนอการเขียนบทความวิจัยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554

 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์จากสาขาสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม และเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 30 คน สำหรับการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ครั้ง
                ครั้งที่ 1 รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก
                ครั้งที่ 2 รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิทยากรภายนอก/ภายใน
                ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 โดยฝ่ายวิจัย การจัดการความรู้และนวตกรรม
ได้จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสุพรรณรังษี
สรุปผลการเรียนรู้ดังนี้

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 วิทยาลัยการธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
โดยฝ่ายวิจัย การจัดการความรู้และนวตกรรม ได้จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 2 โดยมี ผอ.ศิริ วัฒนธีรางกูร
เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 วิทยาลัยการธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัย
การจัดการความรู้และนวตกรรม ได้จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
ครั้งที่ 1 โดยมี ผอ.ศิริ วัฒนธีรางกูร เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปผลการเรียนรู้